CỔNG THÔNG TIN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ


Với sự hỗ trợ và tư vấn của GIZ, 11 trường đối tác đã thành lập và vận hành 20 Hội đồng Tư vấn nghề (HĐTVN) với khoảng 300 thành viên. Tuy nhiên, các hoạt động của HĐTVN chủ yếu được tổ chức theo phương thức trực tiếp, chưa có sự hỗ trợ nhiều của công nghệ số. Hoạt động trao đổi thông tin trực tuyến giữa các thành viên chủ yếu qua các kênh đơn giản như Zalo, email. Tại Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các Hội đồng tư vấn nghề” tổ chức ngày 08/09/2023 tại TPHCM, 11 trường đối tác đã nhất trí phối hợp với GIZ xây dựng một Ứng dụng nền tảng web nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của từng HĐTVN và hợp tác giữa các HĐTVN.


1. Mục tiêu xây dựng Cổng thông tin

Mục tiêu chung: 

Cổng thông tin hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cụ thể, Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Mục tiêu ngắn hạn:

- Tháng 10/2023: Thành lập Ban Quản trị.

- Tháng 01/2024: Xây dựng Cổng thông tin cho các HĐTVN và Quy chế hoạt động chung của Cổng thông tin.

- Tháng 02-06/2024: Nhập dữ liệu và vận hành thử Cổng thông tin.

- Tháng 12/2024: Hoàn thiện Quy chế và nhân rộng khai thác Cổng thông tin cho các HĐTVN của các trường đối tác khác của GIZ. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng điện thoại (mobile app) giúp khai thác hiệu quả và thuận tiện.

Mục tiêu dài hạn:

- Năm 2025: Cổng thông tin cho HĐTVN được quản lý và vận hành 100% bởi cộng đồng các trường đối tác của GIZ thông qua Ban Quản trị chung.

- Cổng thông tin trở thành diễn đàn, nơi gặp gỡ của các nhà quản lý, nhà giáo GDNN, Kỹ sư trong ngành, Sinh viên học nghề và Người lao động nâng cao tay nghề.


2. Mô tả Cổng thông tin: Cổng thông tin cung cấp các tính năng dưới đây

- Quản trị: Cho phép tạo và quản lý các HĐTVN, thêm thành viên, giao nhiệm vụ và quản lý các hoạt động của HĐTVN.

- Lịch làm việc: Cung cấp giao diện đặt lịch làm việc và phân công công việc cho các thành viên.

- Họp trực tuyến: Cho phép đặt lịch họp, tích hợp các công cụ phục vụ họp trực tuyến (MS Team, Google Meet, Zoom…), hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp.

- Truyền thông: Cung cấp trang tin đăng các tin, bài về các hoạt động, sự kiện của các HĐTVN cho mọi đối tượng công chúng quan tâm.

- Tổ chức lưu trữ và chia sẻ tài liệu, tài nguyên: Cho phép các thành viên, các HĐTVN chia sẻ các tài liệu và tài nguyên nội bộ hoặc công khai liên quan đến hoạt động của HĐTVN.

- Diễn đàn: Cho phép các thành viên HĐTVN tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến, tư vấn hỗ trợ theo các chủ đề chuyên môn dưới hình thức nội bộ hoặc công khai.

- Thống kê, báo cáo: Cung cấp công cụ thống kê để theo dõi hoạt động của hội đồng và thành viên hội đồng.

- Hỗ trợ đa thiết bị: Tương thích và cho phép sử dụng trên nhiều thiết bị, bao gồm: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng.

- Tích hợp email và thông báo: Gửi thông báo qua email của các thành viên HĐ về các hoạt động quan trọng hoặc cuộc họp sắp tổ chức.

- Ứng dụng điện thoại (App): Tiến tới xây dựng ứng dụng điện thoại giúp thành viên HĐTVN tiếp nhận các thông báo, trao đổi thông tin thuận tiện (dự kiến sau tháng 6/2024).

Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com