TỔ QUẢN TRỊ


Tổ Quản trị là đơn vị tương đương với một Trường cao đẳng đối tác, hay nói cách khác mỗi Trường cao đẳng đối tác sẽ thành lập một Tổ Quản trị giữ vai trò vận hành và quản lý tất cả hoạt động của HĐTVN tại Trường trên Cổng thông tin. Tổ Quản trị đảm nhiệm vai trò điều phối các hoạt động giữa các HĐTVN, giám sát, đánh giá và thúc đẩy cơ chế phối hợp. Tổ Quản trị sẽ là đơn vị phối hợp trực tiếp và chặt chẽ với Ban Quản trị trong quá trình vận hành và khai thác Cổng thông tin, giúp phát huy và tận dụng hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên, tập trung hóa, kết nối và chia sẻ thành tựu, bài học thành công và những giải pháp đột phá giữa các HĐTVN, gắn kết hợp tác giữa khối doanh nghiệp và nhà trường, đóng góp cho sự phát triển của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.


Cơ cấu Tổ Quản trị:

- Tổ Quản trị riêng của từng Trường bao gồm: Tổ trưởng, các Tổ phó, Thư ký kiêm phụ trách kỹ thuật, Thành viên phụ trách diễn đàn, Thành viên phụ trách truyền thông, Thành viên phụ trách tài nguyên và dữ liệu chung.

- Nhiệm kỳ Tổ Quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng Tư vấn Nghề.


Vai trò và nghĩa vụ của thành viên Tổ Quản trị:

Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ Quản trị: 

- Đại diện  Tổ Quản trị tham gia, đóng góp cho việc xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn sử dụng, cơ chế thúc đẩy chia sẻ tài nguyên dữ liệu, thông tin, nguồn lực giữa các HĐTVN cho Ban Quản trị; 

- Chịu trách nhiệm quản lý các thành viên, tài khoản người dùng thuộc Tổ thuộc thẩm quyền quản; 

- Quản lý và kiểm duyệt các nội dung thông tin, dữ liệu nội bộ và công khai Tổ; 

- Xem và tạo báo cáo dữ liệu liên quan đến hoạt động trên nền tảng.

Thư ký kiêm phụ trách kỹ thuật Tổ Quản trị: 

- Tổ chức các cuộc họp, tạo kênh họp trực tuyến, tạo và quản lý các sự kiện thuộc phạm vi vai trò của Tổ Quản trị;

- Ghi chép các nội dung cuộc họp của Tổ Quản trị và cuộc họp giữa các HĐTVN do Tổ Quản trị chủ trì;

- Phối hợp với Thành viên phụ trách kỹ thuật Ban Quản trị thực hiện các quyền kỹ thuật được giao như thêm/sửa/xóa HĐTVN, thêm/sửa/xóa thành viên... khi Tổ trưởng/Tổ phó phê duyệt; 

- Hỗ trợ các HĐTVN về kỹ thuật, đóng góp cho việc vận hành ổn định của Cổng thông tin.

Thành viên phụ trách diễn đàn: 

- Thúc đẩy, quản lý các diễn đàn chung của HĐTVN thuộc Tổ.

Thành viên phụ trách truyền thông: 

- Tạo, chỉnh sửa và đăng tải nội dung trên Cổng thông tin sau khi được phê duyệt bởi Tổ trưởng/Tổ phó.

Thành viên phụ trách tài nguyên, dữ liệu chung: 

- Theo dõi và nhắc các thành viên HĐTVN thuộc Tổ về việc lưu, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu theo hướng dẫn về cấu trúc thư mục và tệp, quy cách đặt tên tệp chung trên Cổng thông tin.


Danh sách các Tổ Quản trị

1. Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

3. Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi

4. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

5. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

6. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

7. Trường Cao đẳng nghề An Giang

8. Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

9. Trường Cao đẳng Long An

10. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

11. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh
Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com