BAN QUẢN TRỊ


Tại cuộc họp giữa đại diện Ban Giám hiệu 11 trường đối tác và GIZ ngày 17/10/2023 tại Vĩnh Phúc, Ban Quản trị Cổng thông tin HĐTVN được bầu và chính thức thành lập trên cơ sở thảo luận và thống nhất. Vai trò của thành viên Ban Quản trị được quy định rõ trong bản Cam kết Thực hiện ký cùng ngày.. Ban Quản trị giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, giám sát, tổ chức, điều phối và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐTVN trên Cổng thông tin. Với mục tiêu đề cao tính "chính chủ" và vận hành “bền vững”, Ban Quản trị, các Tổ Quản trị, HĐTVN hướng đến làm chủ công nghệ và vận hành Cổng thông tin như đã nêu trong mục tiêu dài hạn.


Cơ cấu Ban Quản trị:

- Thành viên Ban Quản trị bao gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Thư ký, Thành viên phụ trách kỹ thuật, Thành viên phụ trách nội dung truyền thông, Thành viên phụ trách diễn đàn, Thành viên phụ trách tài nguyên/ dữ liệu dùng chung.

- Thành viên Ban Quản trị được chọn từ các trường đối tác và luân phiên vai trò 2 năm một lần.


Vai trò và nghĩa vụ của Ban Quản trị chung:

Trưởng ban Quản trị và các Phó Trưởng ban Quản trị

- Bảo đảm Cổng thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn; 

- Phối hợp thiết lập và tổ chức thực hiện hệ thống phân cấp, phân quyền truy cập Tổ Quản trị, HĐTVN và các thành viên tham gia và kết nối, quản lý tài khoản quản trị của các HĐTVN; 

- Chủ trì việc xây dựng và cập nhật quy chế hoạt động và hướng dẫn sử dụng, quy trình và tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ thông tin chia sẻ trên Cổng thông tin, cơ chế thúc đẩy chia sẻ tài nguyên và các nguồn lực giữa các HĐTVN; 

- Điều phối việc tổ chức họp thảo luận định kỳ (tháng/quý) cho các HĐTVN theo chủ đề;

- Duyệt nội dung, thông tin và dữ liệu trước khi xuất bản; 

- Xem và tạo báo cáo dữ liệu liên quan đến hoạt động chung của các HĐTVN trên Cổng thông tin.

Thư ký

- Sắp xếp các lịch họp, tạo kênh họp trực tuyến, tạo và quản lý các sự kiện thuộc phạm vi vai trò của Ban Quản trị; 

- Ghi chép nội dung các cuộc họp chung giữa các HĐTVN do Ban Quản trị chủ trì

Thành viên phụ trách kỹ thuật

- Đóng vai trò rất quan trọng trong quản trị hệ thống Cổng thông tin HĐTVN, thực hiện các quyền kỹ thuật như thêm/bỏ Tổ QT, thành viên... sau khi được  Trưởng/Phó Trưởng BQT phê duyệt; 

- Hỗ trợ các Thành viên phụ trách kỹ thuật cấp Tổ QT, đảm bảo vận hành ổn định cho hệ thống Cổng thông tin; 

- Tổ chức backup, sao lưu dữ liệu định kỳ cho Cổng thông tin.

Thành viên phụ trách diễn đàn

- Quản lý, theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy thảo luận trên diễn đàn chung của Cổng thông tin.

Thành viên phụ trách truyền thông

- Tạo, chỉnh sửa, đăng tải nội dung trên Cổng thông tin sau khi được Trưởng ban/ Phó Trưởng ban phê duyệt.

Thành viên phụ trách tài nguyên

- Xây dựng và cập nhật hướng dẫn cấu trúc thư mục, cách thức tổ chức dữ liệu và truy cập tệp văn bản, quy cách đặt tên tệp; 

- Theo dõi và nhắc các Hội đồng tư vấn nghề về việc lưu trữ, chia sẻ tài nguyên và dữ liệu chung.

Danh sách thành viên Ban Quản trị:

STT

Họ tên

Vai trò

Chức vụ

Trường đối tác

1

Nguyễn Phan Anh Quốc

Trưởng Ban Quản trị

Hiệu Trưởng

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận


2

Vũ Quang Khuê

Phó Trưởng Ban Quản trị Thường trực

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

3

Phạm Duy Đông

Phó Trưởng Ban Quản trị

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi

4

Tô Thanh Tuần

Thành viên Ban Quản trị

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2

5

Trần Hữu Châu Giang

Thành viên Ban Quản trị

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

6

Bùi Quang Khải

Thành viên phụ trách kỹ thuật Ban Quản trị

Cán bộ đầu mối CĐS

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

7

Nguyễn Đức Tài

Thành viên phụ trách truyền thông Ban Quản trị

Cán bộ đầu mối CĐS

Trường Cao đẳng nghề An GiangCổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com