HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Giới thiệu

Với sự hỗ trợ và tư vấn của GIZ, 11 trường đối tác tại Việt Nam đã thành được lập và vận hành 20 Hội đồng Tư vấn nghề (HĐTVN) với khoảng 300 thành viên. Tuy nhiên, các hoạt động của HĐTVN chủ yếu được tổ chức theo phương thức trực tiếp, chưa có sự hỗ trợ nhiều của công nghệ số. Hoạt động trao đổi thông tin trực tuyến giữa các thành viên chủ yếu qua các kênh giao tiếp đơn giản, phổ thông như Zalo, email. Tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các Hội đồng tư vấn nghề” tổ chức ngày 08/09/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 11 trường đối tác đã thống nhất và đề xuất GIZ hỗ trợ xây dựng một ứng dụng nền tảng web nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của từng HĐTVN và hợp tác giữa các HĐTVN.

 

Ứng dụng "Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề" (tại địa chỉ website https://iab.edu.vn) được xây dựng xuất phát từ các lý do trên nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com