HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ


Mục tiêu

Đối với nhà trường: HĐTVN được thành lập nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường, khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề liên quan và các bên liên quan, qua đó giúp trường mở rộng quan hệ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề. 

Đối với doanh nghiệp: HĐTVN là kênh quảng bá quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường lao động từ học sinh, sinh viên tốt nghiệp của trường, qua đó tuyển dụng được người lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp mà không cần phải đào tạo lại.

Đối với người học: HĐTV giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức và công nghệ mới, môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp, tiếp cận việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm bền vững với mức lương cao.


Sứ mệnh

Sứ mệnh của HĐTVN là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề liên quan với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.


Nhiệm vụ và vai trò

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐTVN: 

Đại diện HĐTVN tham gia, đóng góp cho việc xây dựng quy chế hoạt động, hướng dẫn sử dụng, cơ chế thúc đẩy chia sẻ tài nguyên dữ liệu, thông tin, nguồn lực giữa các HĐTVN cho Tổ Quản trị và Ban Quản trị; 

Chịu trách nhiệm quản lý các thành viên, tài khoản người dùng thuộc HĐTVN thuộc thẩm quyền quản lý; 

Quản lý và kiểm duyệt các nội dung thông tin, dữ liệu nội bộ và công khai của HĐTVN; 

Xem và tạo báo cáo dữ liệu liên quan đến hoạt động trên Cổng thông tin.

- Thư ký kiêm phụ trách kỹ thuật HĐTVN: 

Tổ chức các lịch họp, tạo kênh họp trực tuyến của HĐTVN; 

Ghi chép nội dung các cuộc họp chung của HĐTVN;

Phối hợp với Thành viên phụ trách kỹ thuật TQT và BQT thực hiện các quyền kỹ thuật được giao như thêm/bỏ thành viên... khi được Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐTVN phê duyệt; 


Phụ trách kỹ thuật của HĐTVN.

- Thành viên phụ trách truyền thông: Tạo, chỉnh sửa, đăng tải nội dung trên nền tảng sau khi được phê duyệt bởi Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐTVN.

- Thành viên phụ trách diễn đàn: Quản lý, theo dõi, hỗ trợ và thúc đẩy thảo luận trên diễn đàn của HĐTVN.


Danh sách các ngành nghề được hỗ trợ thành lập HĐTVN

  • HĐTVN Cơ điện tử

  • HĐTVN Điện tử công nghiệp

  • HĐTVN Cắt gọt kim loại

  • HĐTVN Công nghệ ô tô

  • HĐTVN Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

  • HĐTVN Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

  • HĐTVN Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

  • HĐTVN Cơ khí xây dựng

Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com