QUY CHẾ

Quản lý, vận hành, khai thác nền tảng Hội đồng tư vấn nghề (IAB)
(Kèm theo Biên bản họp cam kết G11, ngày 17/10/2023 tại Vĩnh Phúc)CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc quản lý, vận hành, khai thác nền tảng web cho các Hội đồng Tư vấn Nghề.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các trường trong khối GIZ hỗ trợ, các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tham gia đóng góp vào sự phát triển của TVET và kết hợp nhà trường - doanh nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1.    IAB: là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp khối các trường được sự hỗ trợ của GIZ bao gồm các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin (HTTT) của các Hội đồng tư vấn nghề thuộc 11 trường.
2.    CSDL chuyên về các hoạt động của Hội đồng tư vấn nghề, tuyển dụng và lần vết, chia sẻ kinh nghiệm triển khai, truyền thông về hoạt động kết nối doanh nghiệp của 11 trường.
3.    Dữ liệu danh mục dùng chung: là dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại do sự thống nhất của 11 trường tại cuộc họp thống nhất ngày 17/10/2023 tỉnh Vĩnh Phúc. CSDL bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ,  thống nhất và có tính bảo mật cao.
4.    Dữ liệu dùng chung: là dữ liệu được xây dựng tập trung và sử dụng chung bởi nhiều trường, doanh nghiệp.

Điều 4. Giá trị pháp lý của dữ liệu được chia sẻ
Giá trị pháp lý của dữ liệu được chia sẻ thực hiện theo quy định tại Mục 1, Chương II của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản cam kết của 11 trường GIZ.

Điều 5. Nguyên tắc chung
1.    Việc quản lý, tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu phải phù hợp với quy định của quy chế này và đặc thù chung của từng trường. Tuân thủ các quy định đã được thống nhất từ 11 trường.
2.    Dữ liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng tư vấn là tài sản chung của 11 trường, cần được chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ các hoạt động của IAB và doanh nghiệp do các trường kết nối.
3.    Các trường phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu dùng chung với nền tảng IAB của GIZ; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu nếu đã   được chia sẻ từ nền tảng, trừ trường hợp dữ liệu sẵn có không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành đặc thù hoặc pháp luật có quy định khác.
4.    Định hướng và khuyến khích các trường khi xây dựng các nền tảng mới kết nối với IAB để đảm bảo kiến trúc liên thông với nhau.
5.    Việc vận hành nền tảng IAB do Ban quản trị nền tảng điều hành định kỳ họp thống nhất phương pháp và hoạt động điều hành, giao nhiệm vụ luân phiên, cung cấp, truyền gửi, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên nền tảng IAB phải tuân thủ các quy định của  pháp luật về công nghệ thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định quản lý thông tin điện tử trên Internet và đặc thù của 11 trường trong khối GIZ.
6.    Dữ liệu số của từng Hội đồng cơ sở cần được chuẩn hoá theo đúng theo các yêu cầu của hoạt động chung để có thể sẵn sàng tích hợp vào các CSDL chung cho 11 trường.
7.    Dữ liệu số được chia sẻ phải đảm bảo tính tin cậy, được cập nhật và chính xác.
8.    Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu số của các Hội đồng cơ sở/ các trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
1.    Cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp  của các trường/ các thông tin trên nền tảng IAB theo quy định của pháp luật.
2.    Mua bán, chia sẻ dữ liệu vi phạm quy định tại Quy chế này và quy định  của pháp luật có liên quan.
3.    Vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi  kết nối, chia sẻ dữ liệu.
4.    Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối,  chia sẻ, khai thác dữ liệu.
5.    Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà trường/ doanh nghiệp liên quan, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, doanh nghiệp, cá nhân.
6.    Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ,  khai thác dữ liệu.


CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Các loại dữ liệu phải chia sẻ, sử dụng chung trên IAB
1.    Các CSDL nền cơ bản được đa số các trường/ doanh nghiệp có nhu cầu khai thác sử dụng, được cài đặt trên IAB.
2.    CSDL số chuyên dùng của các trường trên các hệ thống khác kết nối với IAB.
3.    Các CSDL số khác được các trường, doanh nghiệp triển khai tại các hoạt động chung, hoạt động liên quan đến Hội đồng tư vấn nghề.

Điều 8. Mô hình tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu số

Ứng dụng nền tảng web cung cấp các tính năng dưới đây:
- Quản trị: Cho phép tạo và quản lý các HĐTVN, thêm thành viên, giao nhiệm vụ và quản lý các hoạt động của HĐTVN.
- Lịch làm việc: Cung cấp giao diện đặt lịch làm việc và phân công công việc cho các thành viên.
- Họp trực tuyến: Cho phép đặt lịch họp, tích hợp các công cụ phục vụ họp trực tuyến (MS Team, Google Meet, Zoom…), hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp.
- Truyền thông: Cung cấp trang tin đăng các tin, bài về các hoạt động, sự kiện của các HĐTVN cho mọi đối tượng công chúng quan tâm.
- Tổ chức lưu trữ và chia sẻ tài liệu, tài nguyên: Cho phép các thành viên, các HĐTV chia sẻ các tài liệu và tài nguyên nội bộ hoặc công khai liên quan đến hoạt động của HĐTVN.
- Diễn đàn: Cho phép các thành viên HĐTVN tổ chức thảo luận, trao đổi ý kiến, tư vấn hỗ trợ theo các chủ đề chuyên môn dưới hình thức nội bộ hoặc công khai.
- Thống kê, báo cáo: Cung cấp công cụ thống kê để theo dõi hoạt động của hội đồng và thành viên hội đồng.
- Hỗ trợ đa thiết bị: Tương thích và cho phép sử dụng trên nhiều thiết bị, bao gồm: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng.
- Tích hợp email và thông báo: Gửi thông báo qua email của các thành viên HĐ về các hoạt động quan trọng hoặc cuộc họp sắp tổ chức.
- Ứng dụng điện thoại (App): Tiến tới xây dựng ứng dụng trên điện thoại giúp thành viên HĐTVN tiếp nhận các thông báo, trao đổi thông tin thuận tiện.

Điều 9. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nền tảng IAB
1.    Vai trò
Nền tảng Hội đồng tư vấn nghề điện là nền tảng chính thức duy nhất của 11 trường trong khối GIZ trên môi trường mạng để triển khai được thiết kế và hoạt động theo hướng mở nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và điều hành của Hội đồng tư vấn nghề cơ sở. Mục tiêu chia sẻ thông tin hoạt động vận hành IAB sáng tạo của từng trường.
2.    Chức năng
-    Tích hợp, khai thác các CSDL IAB cơ sở của 11 trường, kết nối liên thông các hệ thống điện tử khác của 11 trường và doanh nghiệp, cá nhân, HSSV.
-    Kết nối liên thông giữa các CSDL/HTTT trong hệ thống 11 trường G11.
-    Làm nền tảng phát triển, xây dựng ứng dụng và CSDL, kho dữ liệu  trong 11 trường về Hội đồng tư vấn nghề.
-    Giám sát và kiểm soát hệ thống IAB.
-    Cung cấp danh mục dùng chung.
3.    Nhiệm vụ
Đảm bảo cho việc phát triển IAB điện tử của các trường hiệu quả, bền vững và phù hợp với kiến trúc điều phối điện tử của TVET.
Nền tảng IAB điện tử cung cấp những dịch vụ sau:
a)    Các dịch vụ nền tảng
-    Dịch vụ Quản lý tổ, ban tư vấn 2 cấp.
-    Dịch vụ Triển khai giao diện chính trang tin.
-    Dịch vụ Xây dựng CMS cho đăng tin bài.
-    Dịch vụ Xây dựng phần lập lịch làm việc.
-    Dịch vụ Xây dựng phần giao việc .
-    Dịch vụ Xây dựng phần quản trị tài nguyên, chia sẻ.
-    Dịch vụ Tính năng hỗ trợ kết nối mạng xã hội, slideshow, video play.
-    Dịch vụ mở rộng cho trang tin, giao diện tổ.
-    Dịch vụ Quản lý sự kiện, thống kê, báo cáo.
b)    Các dịch vụ vận hành nền tảng
-    Dịch vụ danh mục bảng mã điện tử dùng chung.
-    Dịch vụ theo dõi, giám sát nền tảng IAB.
-    Dịch vụ Xây dựng Dashboard và quản trị email.
c)    Các dịch vụ dùng chung trong 11 trường
-    Dịch vụ đăng nhập.
-    Dịch vụ gửi, nhận thông tin qua email hoạt động chung.
-    Dịch vụ quản lý công việc.
-    Dịch vụ biểu mẫu điện tử và diễn đàn.

Điều 10. Trách nhiệm cung cấp, lưu trữ thông tin, dữ liệu
1.    Các trường/ doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để chia sẻ trên Nền tảng IAB phục vụ các nhu cầu khai thác đúng mục đích và quy định của pháp luật.
2.    Ban quản trị nền tảng định kỳ sao lưu, lưu trữ, bảo quản nội dung thông tin, tư liệu theo quy định của từng trường và công tác lưu trữ hiện hành của MOLISA về dạy nghề.

Điều 11. Quản lý, vận hành Nền tảng IAB
1.    Bảo đảm IAB hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định; phối hợp thiết lập và tổ chức thực hiện hệ thống phân cấp quyền truy cập cho GV, cán bộ tham gia kết nối; xây dựng quy trình và tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ thông tin  tích hợp chia sẻ trên IAB.
2.    Phối hợp các đơn vị tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên IAB.
3.    Cung cấp dịch vụ tích hợp, kết nối, liên thông theo các nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật của thành phần cần cung cấp dịch vụ trong IAB.
4.     Theo dõi, kiểm tra việc tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên IAB của trường mình phụ trách.
5.    Bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống định kỳ và theo các yêu cầu đột xuất nhằm phục vụ tốt hoạt động của IAB hàng tháng báo cáo tổ chức GIZ theo quy định.

Điều 12. Giám sát, xử lý sự cố
1.    Các trường bố trí thư ký các Hội đồng cơ sở thực hiện công tác giám sát vận hành Nền tảng IAB phù hợp các quy định chung của bản cam kết và quy định hiện hành về quản lý nền tảng số.
2.    Khi phát hiện có sự cố, Ban quản trị/ TV hội đồng quản trị cơ sở thực hiện các biện pháp cô lập và xác định nguyên nhân xảy ra sự cố theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống.
3.    Yêu cầu đối với việc xử lý sự cố cần tuân thủ các nguyên tắc:
a)    Phải tuân thủ Quy trình Xử lý sự cố và báo cho Ban quản trị nền tảng
b)    Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị của hệ thống.
c)    Các dữ liệu quan trọng phải được sao lưu trước khi xử lý sự cố.
d)    Ghi nhật ký sự cố kỹ thuật phát sinh tại chỗ tùy vào từng trường.
e)    Trường hợp sự cố vượt quá khả năng tự xử lý, thông báo cho Ban quản trị (các đơn vị liên quan thực hiện phối hợp 9 đơn vị cung cấp) khắc phục sự cố.
f)    Thông báo cho các bên liên quan về thời gian khắc phục xong sự cố.
g)    Lập báo cáo sự cố gửi Ban quản trị/ GIZ trong trường hợp sự cố nghiêm   trọng, gây ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều trường/ doanh nghiệp.

Điều 13. Bảo đảm kỹ thuật, nhân lực và an toàn thông tin
1.    Các Trường chịu trách nhiệm phối hợp với ban quản trị và đầu mối của nhà cung cấp dịch vụ tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho hoạt động của IAB; hằng năm cập nhật kế hoạch nhân sự, duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư, vận hành, quản lý hệ thống.
2.    Các Trường kết nối chịu trách nhiệm bảo đảm kỹ thuật cho hoạt động của các hệ thống được tích hợp do mình chủ quản.
3.    Các Trường có các hoạt động liên quan đến tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu số phải tuân thủ Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của mình.


CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm quản lý của Ban quản trị
1.    Chịu trách nhiệm về việc duy trì hoạt động IAB; tham mưu, giúp GIZ định hướng, chỉ đạo, quản lý, vận hành, khai thác hoạt động của Nền tảng IAB.
2.    Các Trường được thụ hưởng chủ trì, phối hợp với Ban quản trị/ doanh nghiệp thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các nội dung/ các Hội đồng tư vấn cơ sở trên IAB.
3.    Hằng năm, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Danh mục CSDL nền, CSDL đặc thù, CSDL về Hội đồng… phải chia sẻ, sử dụng chung.
4.    Các trường chủ động tham mưu cho Ban quản trị/ tổ chức GIZ ban hành các chuẩn dữ liệu, danh mục dữ liệu dùng chung, quy chế tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống TVET (nếu có).
5.    Tổ chức triển khai các hoạt động duy trì, quản lý, vận hành và tổ chức khai thác nền tảng hiệu quả.

Điều 15. Trách nhiệm của các trường, doanh nghiệp, cá nhân tham gia kết nối
1.    Được quyền khai thác các dịch vụ, dữ liệu trong phạm vi cho phép để phục vụ cho nhu cầu trong các hoạt động của các tổ chức, cá nhân, phù hợp với các quy định của pháp luật.
2.    Được quyền tham gia cung cấp dịch vụ, dữ liệu phục vụ các hoạt động phát triển chung của Hội đồng tư vấn cơ sở. Dịch vụ, dữ liệu cung cấp cần đảm bảo về chất lượng, an toàn, an ninh thông tin theo các quy định của pháp luật.
3.    Phản ánh với Ban quản trị, với Hội đồng cơ sở, trường, doanh nghiệp về các nội dung cần điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chưa phù hợp (nếu có)
4.    Được giao tiếp, hỏi và nhận thông tin trả lời về các vấn đề liên quan chất lượng, dịch vụ, kết nối của nền tảng IAB mà tổ chức, cá nhân quan tâm.

Điều 16. Tổ chức thực hiện
1.    Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Quy chế này tại đơn vị.
2.    Ban quản trị hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các trường, Hội động cơ sở, cá nhân có liên quan thực hiện Quy chế này.
3.    Định kỳ 6 tháng, các Trường báo cáo hoạt động về tình hình triển khai tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu; đồng thời, đề xuất các yêu cầu phát triển, mở rộng danh mục IAB.
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Thực trực ban quản trị để tổng hợp báo cáo tổ chức GIZ xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com